Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse vedlagt regnskab og budget samt ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshavere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.